واکاوی تغییرات متغیرهای اقلیمی و تاثیر آن بر رویشگاه های گون زرد (Astragalus verus Olivier) استان اصفهان

پیام:
چکیده:
جنس Astragalus در حدود 4/31 درصد از مساحت استان اصفهان را در بر می گیرد. یکی از گونه های مهم این جنس در استان اصفهان Astragalus verus olivier  است. در این پژوهش خصوصیات اقلیمی این گونه با هدف بررسی عناصر اقلیمی تاثیرگذار بر پراکنش آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین روند پارامترهای مهم اقلیمی و تاثیر آن بر زوال گونه گون زرد در استان اصفهان تعیین شد. بدین منظور از 56 متغیر اقلیمی در ماه های ژانویه، مارس، ژوئیه و بازه سالانه مورد استفاده قرار گرفت. روش تجزیه مولفه های اصلی برای کاهش تعداد متغیرها و آزمون ناپارامتریک من-کندال برای تعیین روند پارامترهای اقلیمی به کار برده شد و نهایتا با استفاده از همبستگی ارتباط تغییرات اقلیمی و میزان خشکیدگی گون زرد مورد بررسی قرار گرفت. بر طبق نتایج این پژوهش عامل دمای سرمایشی مهم ترین و تاثیرگذارترین عامل بر رویشگاه های گونه گون زرد در استان اصفهان می باشد. بررسی روند متغیر دما نشان می دهد، روند متغیر میانگین دما در اکثر ماهای سال در ایستگاه های منتخب روند افزایشی داشته است. بارش در بازه سالانه در تمام ایستگاه به جز اردستان، اصفهان، شرق اصفهان و کبوترآباد منفی است و روند معنی داری در سطح 1 و 5 درصد مشاهده نشد. در مورد پایه های خشک شده در منطقه نایین درصد خشکیدگی به طور متوسط در حدود 25 درصد گزارش شده است. جایی که بیشترین کاهش بارش و افزایش دما رخ داده است. در منطقه های خوانسار و چادگان میزان  مرگ و میر گون حدود 8 درصد گزارش شده است، اگرچه در هر دو منطقه پارامترهای دمایی و سرعت باد افزایش و مقدار بارش کاهش یافته است، ولی به نظر می رسد پتانسیل رویشی بالای منطقه مانع زوال زیاد این گونه در این دو منطقه شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
359 -374
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041512 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!