مطالعه تاثیرگذاری مواد افزودنی بر ویژگی های شیمیایی ماسه های روان

پیام:
چکیده:

یکی از موادی که در دهه های اخیر به عنوان اصلاح کننده خاک مورد توجه محققین قرار گرفته است، بایوچارها هستند. در این تحقیق به منظور بررسی اثر افزودن بایوچارهای طبیعی و بایوچار کمپوست زباله شهری بر ویژگی های خاک شنی تهیه شده از تپه های ماسه ای کاشان، آزمایشی در شرایط گلخانه به صورت فاکتوریل و در قالب بلوک های کاملا تصادفی انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل بایوچار طبیعی در سطوح (0، 1، 3 و 5 درصد)، بایوچار کمپوست زباله شهری در سطوح (0، 1، 3 و 5 درصد) بود که در مجموع 16 بستر حاصل شد. آنالیز شیمیایی برای خاک و بایوچارها به طور جداگانه و همچنین برای 16 بستر حاصل از ترکیب نسبت های مختلف این مواد، در سه تکرار انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ویژگی های اندازه گیری شده (هدایت الکتریکی، pH، کلسیم، منیزیم، پتاسیم و ماده آلی) نشان داد که این ویژگی ها تحت تاثیر سطوح مختلف بایوچار طبیعی اختلاف معنی داری داشتند. افزودن بایوچارها سبب کاهش مقدار pH خاک در برخی تیمارها گردید و تیمار 5 بیشترین کاهش را داشت. مقدار قابلیت هدایت الکتریکی، کلسیم، منیزیم، پتاسیم و ماده آلی تحت تاثیر هر دو نوع بایوچار افزایش 5/5، 3/9، 2/4، 1/9 و 3/7 برابری نسبت به شاهد پیدا کرد. در کل می توان بیان کرد که تیمار13 (خاک+5% بایوچار طبیعی+5% بایوچار کمپوست زباله) بیشترین تاثیر را بر ویژگی های خاک مورد مطالعه گذاشته است. به عنوان یک گزینه اجرایی می توان استفاده از بایوچارهای مورد مطالعه را به عنوان منبع حاوی کلسیم، منیزیم، پتاسیم  و ماده آلی، در اصلاح خاک ها و مدیریت حاصل خیزی مدنظر قرار داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
597 -608
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041527 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!