ارزیابی نقش گونه های میکوریزا و سطوح فسفر بر صفات مرتبط با برگ و تولید اسانس نعنا فلفلی در شرایط متفاوت آبی

پیام:
چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر سطوح آبیاری شامل آبیاری پس از 70 ، 110 و 150 میلی متر تبخیر از تشتک، سطوح کود شیمیایی فسفره شامل کاربرد صفر، 25 و 50 درصد از کود شیمیایی فسفره توصیه شده و قارچ میکوریزی بصورت عدم کاربرد، Glomus mossae، G. intraradices، G. hoci و کاربرد مخلوطی از گونه های قارچ های میکوریزی بر گیاه نعناع فلفلی آزمایشی به صورت اسپلیت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در دو سال زراعی 1395 و 1394 اجرا شد. در این بررسی، کم آبی کاهش معنی داری در صفات رویشی، فیزیولوژیک و عملکرد اسانس ایجاد نمود. در حالی که کاربرد مخلوطی از سه گونه میکوریز وزن خشک کل را تا 36/9درصد افزایش داد. در سال اول، مصرف کود فسفره شیمیایی و مخلوط گونه های میکوریزی افزایش بیشتری را در وزن خشک کل و عملکرد اسانس باعث گردید. در چین دوم در سال دوم کاربرد 50 درصد مقدار توصیه شده کود شیمیایی فسفره و کاربرد مخلوطی از گونه های مورد بررسی باعث افزایشی 37/18و 38/19درصدی عملکرد اسانس شد. کاربرد کودهای شیمیایی فسفره و میکوریزی در تیمارهای آبیاری باعث بهبود شاخص کلروفیل و محتوای کلروفیل a و b نعناع فلفلی باعث شد. کاربرد مخلوطی از گونه های میکوریز و ضمن کاهش مقدار مصرف کود شیمیایی فسفره به 50 درصد دز توصیه شده می تواند باعث بهبود رشد، عملکرد اسانس و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه در هر دو شرایط کم آبی و آبیاری کامل گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041531 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!