بررسی هیبریدهای مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط آب و هوایی مغان

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی پاسخ عملکرد دانه، ارتفاع بوته و صفات فنولوژیکی ذرت (Zea mays L.) به تاریخ های کاشت مختلف، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار طی دو سال زراعی 93-1392 در ایستگاه تحقیقاتی مغان انجام گرفت. عامل اول دو سطح مختلف تاریخ کاشت (دهم اردیبهشت و پنجم تیر) و عامل دوم پنج هیبرید ذرت شامل سینگل کراس 704 و سینگل کراس 720 از گروه دیررس،  سینگل کراس 600 و سینگل کراس 647 از گروه متوسط رس و سینگل کراس 301 از گروه زودرس بودند. نتایج تجزیه آماری نشان داد که تفاوت معنی داری بین سال ها، تاریخ های مختلف کشت و هیبریدها وجود داشت. بیشترین عملکرد دانه و ارتفاع بوته مربوط به سینگل کراس 704 و 720 بودند. تاریخ کشت دهم اردیبهشت موجب تولید بیشتر عملکرد دانه و ارتفاع بوته نسبت به تاریخ کشت پنجم تیرماه گردید. از لحاظ صفات تعداد روز تا کاکل دهی و درجه روز رشد سینگل کراس 704 و سینگل کراس 301 به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را در بین هیبریدهای مورد مطالعه در تاریخ کاشت های مختلف طی دو سال زراعی 1392 و 93 در منطقه مغان به خود اختصاص دادند. بیشترین میانگین روز تا رسیدگی فیزیولوژیک مربوط به تاریخ کاشت دهم اردیبهشت ماه بود. تجزیه رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که به ترتیب درجه روز رشد و روز تا رسیدگی فیزیولوژیک با عملکرد دانه هیبریدهای ذرت مورد مطالعه در دو تاریخ کاشت مختلف (دهم اردیبهشت و پنجم تیر) طی دو سال زراعی در منطقه مغان ارتباط مثبت معنی دار در سطح احتمال یک درصد داشت. براساس نتایج حاصل می توان از صفات فنولوژیک به همراه عملکرد دانه بهترین هیبریدهای ذرت را برای تاریخ های کشت مختلف انتخاب کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041532 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!