اجزای عملکرد، کیفیت نیام و دانه لوبیا سبز در شرایط تنش کم آبی و محلول پاشی اسید سالیسیلیک و مگافول

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک و مگافول بر شاخص های کیفی و کمی نیام و دانه لوبیا سبز رقم سانری تحت تنش کم آبی، آزمایشی بصورت کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال 1394 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل آبیاری 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه و تیمار محلول پاشی برگی اسید سالیسیلیک (0/5، 1 و 1/5 میلی مولار) و مگافول (0/1، 0/2 و 0/3 درصد) بود. نتایج نشان داد که تنش کم آبی بطور معنی داری طول نیام، وزن تر نیام، تعداد دانه در نیام و عملکرد نیام و دانه، محتوای نسبی آب برگ و غلظت عناصر نیتروزن، فسفر و پتاسیم را کاهش داد. اعمال تنش کم آبی 75 و 50 درصد آبی گیاه به ترتیب باعث کاهش 67/6و 94 درصد عملکرد نیام شدند. محلول پاشی اسید سالیسلیک و مگافول، عملکرد و کیفیت نیام و دانه، غلظت عناصر ومحتوای نسبی آب برگ را بهبود بخشید. به طوری که بیشترین مقدار عملکرد نیام (13625/3کیلوگرم در هکتار)، تعداد نیام در بوته (7/69)، عملکرد دانه (4303/87کیلوگرم در هکتار)، عملکرد پروتئین (671/8کیلوگرم در هکتار) و عملکرد کربوهیدرات (3356/7 کیلوگرم در هکتار)  با محلول پاشی مگافول 0/2 درصد در شرایط آبیاری 100 درصد حاصل شد. بیشترین درصد کربوهیدرات (55/9و 55/25) با محلول پاشی مگافول 2/0 درصد به ترتیب در شرایط آبیاری 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه مشاهده شد. با توجه به نتایج، محلول پاشی اسید سالیسیلیک 1/5 میلی مولار و مگافول 0/2 درصد در شرایط آبیاری نرمال و تنش کم آبی جهت بهبود عملکرد و کیفیت نیام و دانه پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041535 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!