تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و کود NPK بر عملکرد و کیفیت ریزغده های دو رقم سیب زمینی در منطقه اردبیل

پیام:
چکیده:
این تحقیق برای بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و ترکیب کود NPK بر صفات کمی و کیفی ریزغده های دو رقم سیب زمینی (Solanumtuberosum L.) در مزرعه تحقیقاتی شرکت کشاورزی زرع گستر آرتا در منطقه اردبیل در سال 1395 اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اول شامل سه سطح اسید هیومیک (صفر، 200 و 400 کیلوگرم در هکتار)، فاکتور دوم شامل ترکیب کود NPK 20-20-20 در دو سطح صفر (شاهد) و 50 کیلوگرم در هکتار و فاکتور سوم ریزغده دو رقم سیب زمینی به نام آگریا و اسپیریت بود. براساس نتایج ارقام سیب زمینی و سطوح مختلف اسید هیومیک از نظر کلیه صفات موردبررسی با هم تفاوت معنا دار داشتند. اثر کود شیمیایی (NPK)، بر کلیه صفات به غیر از تعداد ساقه اصلی در بوته و تعداد غده در بوته موردبررسی معنادار بود. اثر متقابل رقم×اسید هیومیک از نظر ارتفاع بوته و تعداد ساقه اصلی، اثر متقابل رقم × NPK فقط ازنظر ارتفاع بوته و اثر متقابل اسید هیومیک×NPK از نظر ارتفاع بوته، وزن غده در بوته، عملکرد غده کل و قابل فروش معنادار بود. اثر متقابل رقم×اسید هیومیک×NPK نیز فقط از نظر وزن غده در بوته، عملکرد کل و قابل فروش و درصد ماده خشک غده معنادار بود. مقایسه میانگین اثرات ساده نشان داد که بیشترین تعداد غده در بوته، جرم مخصوص و درصد نشاسته با مصرف 400 کیلوگرم اسید هیومیک و بیشترین جرم مخصوص و درصد نشاسته در سطح کودی 50 کیلوگرم NPK بدست آمد. بر اساس نتایج مقایسه میانگین های صفات برای اثر متقابل، بالاترین وزن غده در بوته، عملکرد غده کل و قابل فروش با مصرف 50 کیلوگرم کود شیمیایی و 400 کیلوگرم اسید هیومیک حاصل شد. بر اساس نتایج، برای هر دو رقم، دریافت 50 کیلوگرم کود شیمیایی NPK همراه با 400 کیلوگرم اسید هیومیک برای دستیابی به عملکرد غده کل و قابل فروش بالا قابل توصیه است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
209 -222
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041543 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!