بررسی اپیدمیولوژی بیماران سوختگی بستری شده در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید مطهری تهران، سال 1387 تا 1392

پیام:
چکیده:
زمینه

مراقبت، درمان و لزوم تحقیقات همه جانبه در مورد بیماران سوختگی یک اولویت بسیار مهم بهداشت و درمان کشور می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی بیماران سوختگی بستری شده در بخش مراقبت‏های ویژه بیمارستان شهید مطهری تهران از سال 87 تا 92 طراحی گردید.

روش کار

این بررسی یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که روی بیماران سوختگی بستری در بخش مراقبت‏های ویژه بیمارستان سوختگی مطهری تهران از فروردین 1387 تا فروردین 1392، انجام شد. مشخصات دموگرافیک و بالینی بیماران از جمله جنس، سن، درصد سوختگی، درجه سوختگی، عامل سوختگی، مدت بستری، محل سوختگی و بیمه خدمات درمانی از پرونده بالینی بیماران استخراج گردید و با نسخه 16 نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

در دوره زمانی مطالعه تعداد 976 بیمار در بخش مراقبت‏های ویژه مرکز سوختگی مطهری تهران بستری شدند. از این تعداد 70/6٪ مرد بودند. میانگین سنی نمونه ها 20/26± 34/72 سال و میانگین مدت بستری در بیماران 14/05± 17/09روز بود. بیشترین علت سوختگی در اثر حادثه بود(87٪). در 89/7٪ موارد ، سوختگی در بیش از سه محل بود. 80/3٪ بیماران سوختگی درجه 3 داشتند. 78/6٪ سوختگی 40 درصد و بیشتر داشتند. بیشترین عامل سوختگی با فراوانی 77/1٪، شعله (نفت، بنزین، گازوئیل و گاز) بود. سوختگی استنشاقی در 20٪ نمونه ها دیده شد. ارتباط معنی داری بین عوارض سوختگی با جنس بیماران، درجه سوختگی، درصد سوختگی، محل سوختگی، عفونت محل سوختگی، عامل سوختگی و وجود آسیب استنشاقی دیده شد (0/05>p) .

نتیجه گیری

با توجه به نتایج این پژوهش و رقم بالای مورتالیتی در بیماران با سوختگی 40 درصد و بالاتر و همچنین هزینه های بالای بخش مراقبت‏های ویژه، به نظر می رسد نیاز به انجام آموزش های لازم در جهت افزایش سطح آگاهی افراد در زمینه علل شایع موثر در سوختگی ها و راهکارهای کاهش این حوادث در سطح جامعه همچنان به عنوان امری بسیار ضروری مطرح باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
88 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041553 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!