رابطه ی بین هم آمیزی شناختی تصویربدن، انعطاف ناپذیری روان شناختی تصویر بدن، معنا در زندگی و ذهن آگاهی با اختلال بدشکلی بدن در دانش آموزان دختر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اختلال بدشکلی بدن، یکی از اختلالات شایع دوران نوجوانی می باشد که به صورت اشتغال ذهنی با نقص تخیلی یا تحریف مبالغه آمیز یک عیب خفیف و جزئی در ظاهر جسمانی تعریف می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هم آمیزی شناختی تصویربدن، انعطاف ناپذیری روان شناختی تصویر بدن، معنا در زندگی و ذهن آگاهی با اختلال بدشکلی بدن در بین دختران دبیرستانی شهر خرم آباد بود.

روش کار

این پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی 96-1395 در شهر خرم آباد بود که از بین آنان تعداد 364 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع اوری اطلاعات شامل: مقیاس اصلاح شده اختلال وسواس فکری-عملی ییل-بروان برای اختلال بدشکلی بدن، پرسش نامه هم آمیزی شناختی-تصویر بدن(CFQ-BI)، پرسشنامه انعطاف ناپذیری روان شناختی تصویر بدن(BIPIS)، مقیاس زندگی ارزش محو (ELS) و پرسشنامه پرسشنامه ذهن آگاهی (MAAS) بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 22SPSS  و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغییری به روش گام به گام استفاده گردید.

یافته ها

نتایج نشان داد که بین هم آمیزی شناختی تصویربدن، انعطاف ناپذیری روان شناختی تصویر بدن، معنا در زندگی و ذهن آگاهی با اختلال بدشکلی بدن رابطه معنادار آماری وجود داشت (05/0p<). همچنین یافته ها نشان داد که متغیرهای هم آمیزی شناختی تصویر بدن، انعطاف ناپذیری روان شناختی تصویر بدن، معنا در زندگی و ذهن آگاهی نقش معنی داری در پیش بینی اختلال بدشکلی بدن دانش آموزان دختر داشت، این چهار متغییر 7/85 درصد از تغییرات اختلال بدشکلی بدن را پیش بینی کرد.

نتیجه گیری

 بر اساس یافته های پژوهش هم آمیزی شناختی تصویربدن، انعطاف ناپذیری روان شناختی تصویر بدن، معنا در زندگی و ذهن آگاهی توان پیش بینی اختلال بدشکلی بدن را دارا هستند و در درمان اختلال بدشکی بدن باید مورد توجه قرار گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041720 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!