ساخت، اعتباریابی و شناسایی ساختار عاملی مقیاس انعطاف پذیری هیجانی در بین مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی- درمانی شهر همدان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه در حوزه ی روان شناسی و روان پزشکی داشتن ابزارهای کارآمد برای سنجش و ارزیابی دقیق اهمیت زیادی دارد. هدف این پژوهش ساخت، اعتباریابی و شناسایی ساختار عاملی مقیاس 24 گویه ای انعطاف پذیری هیجانی بود.

روش کار

این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. 240 نفر از مراجعان به مراکز بهداشتی و درمانی شهر همدان به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسش نامه ی بهزیستی روان شناختی ریف و مقیاس پژوهشگر ساخته ی انعطاف پذیری هیجانی را تکمیل کردند. داده ها به کمک SPSS و LISREL و به روش ضریب همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی تجزیه و تحلیل شد. شاخص روایی محتوایی (916/0 = CVI) به کمک 4 نفر از متخصصان محاسبه شد.

یافته ها

تحلیل عاملی نشان داد که 3 عامل با مقدار ویژه ی بالاتر از یک توانسته اند 716/75 درصد از واریانس گویه ها را تبیین کنند. ماتریس چرخش یافته ی داده ها نیز نشان داد که همه ی گویه ها موثرند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که شاخص برازش مدل قابل قبول است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 866/0 و برای هر یک از عوامل تنظیم هیجان مثبت، تنظیم هیجان منفی، و ارتباط هیجانی به ترتیب 834/0، 761/0، و 641/0 به دست آمد.

نتیجه گیری

 پس می توان گفت که مقیاس 24 گویه ای انعطاف پذیری هیجانی از نظر اعتبار و ساختار عاملی، ابزار مطلوبی جهت استفاده در حوزه های گوناگون آموزشی، پژوهشی و بالینی است. کاربرد این ابزار به کلیه ی متخصصان، دانشجویان و پژوهش گران حوزه ی روان شناسی و روان پزشکی پیشنهاد می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041721 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!