ارتباط پلی مورفیسم ERCC2 c.2251A>C و ریسک ابتلا به سرطان کلورکتال در جمعیت ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

ژن ERCC2 یکی از اعضای مهم سیستم ترمیم DNA با روش NER می باشد. پلی مورفیسم ERCC2 c.2251A>C در کدون 751 واقع در اگزون 23 بوده و در طی آن اسیدآمینه گلوتامین در پروتئین ERCC2 جایگزین لیزین می شود. مشخص شده که این تغییر می تواند باعث کاهش توان ترمیمی این سیستم و افزایش ناپایداری ژنومی و نهایتا سرطان زایی، گردد؛ بنابراین در مطالعه حاضر به بررسی فراوانی پلی مورفیسم ERCC2 c.2251A>C و ارتباط آن با ریسک ابتلا به سرطان کلورکتال اسپورادیک در جمعیت ایرانی پرداخته شده است.

روش کار

در این مطالعه مورد- شاهدی، 291 فرد مبتلا به سرطان کلورکتال اسپورادیک و 140 فرد سالم به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. تعیین ژنوتیپ های ژن ERCC2 با روش PCR-RFLP صورت پذیرفت.

یافته ها

 نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی ژنوتیپی c.2251A>C در ژن ERCC2 بین دو گروه بیمار و کنترل به طور معناداری متفاوت است (05/0 p<) و آلل موتانت C می تواند باعث افزایش ریسک ابتلا به این بیماری گردد (83/1-03/1:CI 95% : 37/1: OR). همچنین ژنوتیپ هموزیگوت CC می تواند ریسک ابتلا به سرطان کلورکتال را تا 37/2 برابر افزایش دهد (48/5- 03/1: CI 95% : 37/2: OR).

نتیجه گیری

 طبق نتایج مطالعه حاضر پلی مورفیسم ERCC2 c.2251A>C در جمعیت ایرانی می تواند در ایجاد سرطان کلورکتال موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041722 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!