ارزیابی بیان ایمونوهیستوشیمیایی آنکسین 2 و تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ریه موش های صحرایی در معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو و نانوکپسول سیاه دانه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از قوی ترین کارسینوژن های تنباکو نیتروز آمین کتون (NNK) مشتق از تنباکو  است که با فعال سازی بیان آنکسین 2 در افزایش التهاب ریه موثر است. از آن جا که سیاه دانه نقش مهمی در درمان سرطان دارد، هدف پژوهش حاضر ارزیابی بیان آنکسین 2 و تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ریه موش های صحرایی در معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو و نانوکپسول سیاهدانه بود.

روش کار

در این مطالعه تجربی، 45 سر موش صحرایی نر و ماده بالغ نژاد ویستار با میانگین وزنی و انحراف معیار 48/23±83/103 گرم به صورت تصادفی به پنج گروه مکمل، مکمل+NNK، NNK، حلال و کنترل تقسیم شدند. گروه های تحت القای NNK به صورت زیرجلدی 1 بار در هفته به میزان 5/12 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در 12 هفته NNK دریافت کردند. گروه های مکمل نیز به مدت 12 هفته به میزان 5/12 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت زیرجلدی نانوکپسول سیاهدانه مصرف نمودند. بیان آنکسین 2 بافت ریه به روش ایمونوهیستوشیمی اندازه گیری شد. از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون مقایسات چندگانه Tukey جهت تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها

تزریق NNK موجب افزایش معنی دار بیان آنکسین 2 در مقایسه با گروه حلال شد (001/0>p). همچنین یک دوره مصرف نانوکپسول سیاهدانه موجب کاهش معنی دار بیان آنکسین 2 گروه مکمل + NNK نسبت به گروه NNK شد (001/0>p).

نتیجه گیری

 به نظر می رسد مصرف نانوکپسول سیاهدانه در کنار سایر روش های درمانی با کاهش بیان آنکسین 2 بتواند در کاهش نقش کارسینوژنی NNK و التهاب ناشی از دود سیگار مفید باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041723 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!