بررسی تاثیر آموزش بازشناسی هیجان های چهره به کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا بر رابطه مادر- فرزندی آنان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

ناتوانی در شناخت هیجانات در کودکان اوتیسم، سبب بروز رفتارهای خشونت آمیز آنان علیه خود و دیگران می شود که تضعیف رابطه اجتماعی و مشکلات روانی برای آنان را در پی دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش بازشناسی هیجان های چهره به کودکان مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا بر رابطه مادر- فرزندی آنان بود.

روش کار

پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی، از نوع تک آزمودنی و بر روی 5 کودک پسر  سن مدرسه مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا انجام شد. از نرم افزار آموزشی LFI برای بازشناسی هیجان های چهره استفاده شد و در طی 8 جلسه و در مدت یک ماه، آموزش داده شد. پرسشنامه رابطه مادر- فرزندی (MCRE) قبل و بعد از آموزش، و در مرحله پایه و پی گیری توسط مادران تکمیل گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی (ویلکاکسون و فریدمن) توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده گردید و سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد.

یافته ها

یافته ها نشان داد میانگین رتبه در جلسه اول کمترین میزان و در جلسات بعدی تا جلسه 8 افزایش داشته است و نمونه ها در هر جلسه پیشرفت داشته اند (05/0p<). همچنین بین نمره حیطه پذیرش قبل و بعد از آموزش، اختلاف معناداری وجود داشت (05/0p<).

نتیجه گیری

بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، نرم افزار آموزشی LFI تاثیر مثبتی در بهبود رابطه مادر و کودک مبتلابه اوتیسم با عملکرد بالا دارد. بنابراین، و علاوه بر توصیه استفاده از این نرم افزار در بهبود رابطه مادر- فرزندی، تیم تحقیق پیشنهاد می کنند تاثیر آن  بر سایر ابعاد زندگی کودکان مبتلا به اوتیسم مورد بررسی قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
54 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041725 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!