اثر هشت هفته پیاده روی بر مقاومت به انسولین و پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان یائسه غیر فعال

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

آثار بلندمدت فعالیت ورزشی هوازی بر مقاومت به انسولین و پروتئین کربونیل زنان یائسه غیرفعال متناقض است. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر هشت هفته پیاده روی بر مقاومت به انسولین و میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان یائسه غیر فعال بود.

روش کار

در این مطالعه نیمه تجربی، 24 نفر از زنان سالمند شهر شیراز با میانگین سن 94/4±65/59 سال و وزن 37/5±78/64 کیلوگرم پس از تکمیل رضایت نامه به طور تصادفی به دو گروه 12 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. تمرینات به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته با 45 درصد ضربان قلب هدف 25 دقیقه در هفته های اول تا سوم، 55 درصد ضربان قلب هدف برای 35 دقیقه در هفته های چهارم تا ششم و 65 درصد ضربان قلب هدف برای 45 دقیقه در هفته های هفتم و هشتم در گروه آزمایش انجام شد. از آزمودنی ها خواسته شد در طول دوره ی پژوهش رژیم غذایی معمول خود را رعایت کرده و از تغییر در رژیم غذایی خودداری نمایند. از آزمودنی های گروه کنترل نیز درخواست شد، در هیچ برنامه فعالیت ورزشی رسمی شرکت نکنند. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد (05/0≥p).

یافته ها

یافته های پژوهش حاضر نشان داد، هشت هفته پیاده روی مقادیر پلاسمایی پروتئین کربونیل را به طور معنادار افزایش داد (005/0=p، 24/10 = F). پس از هشت هفته پیاده روی، مقادیر پلاسمایی گلوکز (05/0=p، 925/24 = F)، انسولین (007/0p=، 611/3=  F)، مقاومت به انسولین (023/0=p، 545/12 = F)، درصد چربی (000/0=p، 152/162= F) و شاخص توده بدنی (000/0=p، 818/124= F) به طور معنادار کاهش یافتند.

 نتیجه گیری

درکل، هشت هفته پیاده روی در زنان یائسه ی غیرفعال سبب کاهش مقاومت به انسولین، BMI و درصد چربی بدن و افزایش پروتئین کربونیل می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
64 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041726 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!