بررسی اثرات ضدمیکروبی و سمیت سلولی نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره گیاه خلنگ بر روی رده سلولی سرطان سینه (MCF-7) و بررسی اثرات آپوپتوتیک آن با استفاده از روش فلوسیتومتری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اخیرا نانوذرات فلزی بخصوص نانوذرات نقره به دلیل داشتن خواص بیولوژیکی توجه محققان را بخود جلب کرده است. هدف از این مطالعه سنتز بیولوژیک نانوذره نقره با استفاده از عصاره گیاه خلنگ (Erica carnea)، بررسی اثرات ضدباکتریایی و سمیت سلولی آن روی رده سلولی سرطان پستان (MCF-7) می باشد.

روش کار

در این مطالعه تجربی، ابتدا نانوذرات نقره با افزودن عصاره گیاه خلنگ به نیترات نقره سنتز گردید. به دنبال آن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن توسط روش های اسپکتروفتومتری جذبی فرابنفش (UV/Vis)، میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) و میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM) تعیین گردید. به دنبال آن اثرات ضدمیکروبی، سمیت سلولی و آپوپتوتیک آن به ترتیب با استفاده از روش های MIC، MTT و فلوسیتومتری با استفاده از کیت Annexin-V/PI انجام گرفت.

یافته ها

نتایج جذب UV/Vis نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده دارای ماکزیمم جذب در طول موج 420 نانومتر بود. هم چنین نتایج SEM و TEM نشان داد که نانوذره نقره سنتز شده کروی شکل و دارای اندازه میانگین 67/10 نانومتر بود. نتایج MIC نشان داد که نانوذرات نقره بر روی باکتری های گرم منفی تاثیر معناداری دارد. نتایج سمیت سلولی در غلظت های 125/3 تا 100 میکروگرم در میلی لیتر نشان داد که میزان 50 درصد کشندگی آن 14/7 میکروگرم در میلی لیتر می باشد. نتایج آپوپتوزی نشان داد که نانوذره نقره میزان 60% آپوپتوز را در رده MCF-7 القا می کند.  

نتیجه گیری

با در نظر گرفتن نتایج این مطالعه می توان نتیجه گرفت که نانوذره نقره سنتز شده توسط عصاره گیاه خلنگ دارای اثرات ضدباکتریایی و ضد سرطانی معناداری می باشد و می تواند به عنوان یک کاندید دارویی در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
84 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041728 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!