سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی گیاه شاه تره و بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی آن

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

روش تولید زیستی نانوذرات به علت دارا بودن ویژگی هایی مانند سازگاری با محیط زیست، ساده و کم هزینه بودن مورد توجه واقع شده است. در این مطالعه سنتز سبز نانو ذرات نقره از عصاره گیاه شاه تره و خواص آنتی اکسیدانی و ضدباکتریایی آن در قیاس با دو آنتی بیوتیک رایج مورد بررسی قرار گرفت.

روش کار

ابتدا عصاره آبی گیاه شاه تره تهیه و به محلول نیترات نقره 1 میلی مولار اضافه شد. پس از تغییر رنگ عصاره، محصول واکنش به وسیله روش های اسپکتروفتومتری، پراش پرتوی ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت خواص آنتی اکسیدانی و خواص ضدباکتریایی نانوذرات سنتز شده با استفاده از روش 2و2- دی فنیل-1- پیکریل هیدرازیل DPPH)) و روش انتشار دیسک به ترتیب بررسی شد. هم چنین MIC (حداقل غلظت ممانعت از رشد)، MBC (حداقل غلظت باکتری کشی) با دو روش میکرودایلوشن و رقت در لوله تعیین شد.

یافته ها

 نانو ذرات نقره سنتز شده بیشترین جذب را در 430 نانومتر نشان دادند و دارای شکل کروی و میانگین اندازه آن ها بین 50-10 نانومتر بود. نانوذرات سنتز شده دارای خواص آنتی اکسیدانی با IC50 برابر با 21 میکروگرم بر میلی لیتر بودند.نتایج بررسی های ضدباکتریایی نشان داد که نانو ذرات نقره سنتز شده، فعالیت ضدباکتریایی بیشتری بر علیه باکتری گرم مثبت استافیلوکوک اورئوس نسبت به باکتری گرم منفی اشریشیاکلی داشتند.

نتیجه گیری

 عصاره شاه تره قادر به احیای یون Ag+ به نانوذرات نقره می باشد. هم چنین نانوذرات نقره سنتز شده دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی مناسبی می باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
105 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041730 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.