مرور نظام دار مدل های ساختاری ارائه شده از روابط میان اهداف پیشرفت، راهبردهای شناختی، فراشناختی و پیشرفت تحصیلی

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش، مرور نظام دار مدل های ساختاری ارائه شده از روابط میان اهداف پیشرفت، راهبردهای شناختی، فراشناختی و پیشرفت تحصیلی بود. روش پژوهش، مرور نظام دار مبتنی بر روایت بود که نوعی از پژوهش فراتحلیلی است. جامعه آماری پژوهش؛ مطالعات انجام شده در ایران بود که از معادلات ساختاری جهت بررسی روابط میان اهداف پیشرفت، راهبردهای شناختی، فراشناختی و پیشرفت تحصیلی استفاده کرده بودند. از بین 37 مقاله به دست آمده طی جستجوی اینترنتی، تعداد 15 مقاله بر اساس ملاک های ورود و خروج، انتخاب گردید. تعداد 6 مقاله به کمک تحلیل مسیر و 9 مقاله نیز مبتنی بر معادلات ساختاری انجام شده بود. ابزار جمع آوری داده، چک لیست محقق ساخته بوده است. یافته ها نشان داد؛ اهداف پیشرفت، تاثیر مستقیم و معنادار بر پیشرفت تحصیلی دارند. میانگین همبستگی های مربوط به تاثیر مستقیم اهداف عملکردی - رویکردی بر خودتنظیمی و فراشناخت، بیشتر از میانگین همبستگی های مربوط به تاثیر مستقیم اهداف تبحری بر خودتنظیمی و فراشناخت، بوده است. تاثیر مستقیم راهبردهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی از تاثیر مستقیم راهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی، قوی تر بود. اثر غیرمستقیم اهداف تبحری بر پیشرفت تحصیلی از اثر غیرمستقیم اهداف رویکردی - عملکردی، معنادارتر و همبستگی های گزارش شده نیز قوی تر بوده است. می توان نتیجه گرفت؛ نقش مهارت های فراشناختی در یادگیری به دلیل فرایندهای کنترلی و نظارتی آن، پررنگ تر از نقش فرایندهای شناختی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041755 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!