بررسی رابطه خوش بینی علمی و انگیزه پیشرفت با توجه به نقش واسطه گری خودکارآمدی تحصیلی

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش، بررسی رابطه خوش بینی علمی و انگیزه ی پیشرفت تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه دوم، بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. تعداد 296 نفر از دانش آموزان با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه پژوهش، برآورد و با روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده سه پرسشنامه؛ خوش بینی علمی تی شانن موران و همکاران(2012)، انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمانس (1970) و خودکارآمدی موریس(2001) بود. تحلیل داده ها به کمک شاخص های آماری توصیفی و نیز آزمون های آماری؛ همبستگی گشتاوری پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد. یافته ها نشان داد؛ میزان خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان بالاتر از متوسط و معنی دار بود. اثر مستقیم خوش بینی علمی دانش آموزان بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت، مثبت و معنادار بود . اثر خودکار آمدی تحصیلی بر انگیزه پیشرفت مثبت و معنادار بود. خوش بینی علمی دانش آموزان به واسطه خود کارآمدی تحصیلی اثر غیرمستقیم بر انگیزه پیشرفت تحصیلی داشت. نتایج تحلیل مسیر مبین برازش کافی مدل مفهومی پژوهش بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041759 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!