تعیین اثربخشی آموزش به روش جیگ ساو بر شاخص های شناختی، عاطفی و سازگاری عاطفی - اجتماعی دانش آموزان دختر در درس ریاضی

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش به روش جیگ ساو بر شاخص های؛ شناختی، عاطفی و سازگاری عاطفی - اجتماعی دانش آموزان دختر در درس ریاضی بوده است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در اجرای آن از طرح چهارگروهی ناهمسان با پیش آزمون و پس آزمون و دو گروه کنترل و دو گروه آزمایش استفاده شد. شرکت کنندگان پژوهش شامل 99 نفر از دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در هر یک از گروه های آزمایش و گواه، قرار گرفتند. پرسشنامه های تجدیدنظر شده سنجش نگرش نسبت به مدرسه، سازگاری عاطفی - اجتماعی و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته به روش گروهی توسط آزمودنی ها، تکمیل شد. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت ده جلسه آموزش به روش جیگ ساو را دریافت کردند. گروه کنترل نیز همزمان به برنامه های عادی کلاسی خود، ادامه دادند. یافته ها نشان داد؛ آموزش به روش جیگ ساو در مقایسه با آموزش مرسوم، تاثیر مثبت بیشتری بر پیشرفت تحصیلی، سازگاری عاطفی - اجتماعی و برخی از شاخص های عاطفی تحصیلی دارد. آموزش به روش جیگ ساو به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی، کمک داده است. پژوهش حاضر برای معلمان درس ریاضی ملاحظاتی دارد که می توانند از این راهبرد برای بهبود تدریس درس ریاضی، استفاده کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041760 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!