ارزیابی دانشجویان از تجانس محیط های یاددهی - یادگیری دوره های کارشناسی دانشگاه شیراز

پیام:
چکیده:

هدف کلی مطالعه حاضر، ارزیابی دانشجویان از تجانس محیط های یاددهی - یادگیری دوره های کارشناسی دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان کارشناسی گروه های تحصیلی مختلف دانشگاه شیراز بود. با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 294 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل تجانس محیط های یاددهی - یادگیری (پروژه ارتقاء محیط های یاددهی - یادگیری، 2005) بود که پس از تامین روایی و پایایی، پرسشنامه مذکور بین افراد نمونه توزیع و داده های لازم گردآوری گردید. داده های پژوهش با آزمون های آماری تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و نیز تحلیل واریانس ترکیبی با بهره گیری از نرم افزار «اس. پی. اس. اس. 21» تحلیل شدند. نتایج مطالعه نشان داد؛ تمامی ابعاد تجانس محیط های یاددهی - یادگیری پایین تر از سطح کفایت مطلوب است. تجانس مدیریت و سازماندهی دوره ها و سنجش، هدایت و بازخورد از حد متوسط پایین تر است. تجانس زمینه، دانش و آرمان ها و حمایت از یادگیری و فعالیت های یاددهی - یادگیری در حد بالاتر از متوسط است.  تفاوت معناداری بین ابعاد تجانس محیط های یاددهی - یادگیری دوره های کارشناسی دانشگاه شیراز از دید دانشجویان وجود دارد. بالاترین میانگین متعلق به تجانس زمینه، دانش و آرمان های دانشجویان (3.10)، و پایین ترین میانگین متعلق به تجانس سنجش، هدایت و بازخورد (2.69) می باشد. تفاوت معناداری بین ابعاد تجانس محیط های یاددهی - یادگیری از دید دانشجویان گروه های تحصیلی مختلف، وجود دارد. تفاوت معناداری بین ابعاد تجانس محیط های یاددهی - یادگیری کارشناسی از دید دانشجویان پسر و دختر، وجود ندارد. یافته ها نشان داد که در مقایسه درون گروهی تفاوت معناداری بین ابعاد تجانس محیط های یاددهی - یادگیری دوره های کارشناسی از دید دانشجویان سال های مختلف تحصیلی وجود دارد به علاوه در مقایسه بین گروهی نیز تفاوت معناداری بین دیدگاه دانشجویان سال های مختلف تحصیلی، مشاهده شد که بالاترین میانگین به دانشجویان سال اول و پایین ترین میانگین به دانشجویان سال آخر، تعلق دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041779 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!