بررسی رابطه حمایت معلم و همسالان با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان از طریق نقش میانجی گر شایستگی تحصیلی

پیام:
چکیده:

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه حمایت معلم و همسالان با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان از طریق نقش میانجی گر شایستگی تحصیلی بود. نمونه شامل 280 نفر دانش آموز دختر متوسطه اول در شهر خرم آباد بود که بوسیله نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس ادراک دانش آموز از جو کلاس درس و نیز مقیاس اشتیاق تحصیلی جمع آوری گردید. مدل معادلات ساختاری به عنوان روش آماری برای تحلیل داده ها به کار برده شد. نتایج نشان داد؛ حمایت معلم و همسالان و شایستگی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی رابطه معنی دار داشتند. مطابق با انتظار، تحلیل های میانجی که بر مبنای مدل معادلات ساختاری انجام شد، نشان دهنده اثر غیرمستقیم متغیرها بر اشتیاق تحصیلی از طریق شایستگی تحصیلی بود. آزمون میانجی گری به وسیله روش بوت استراپ، نشان دهنده معنی داری نقش میانجی گر شایستگی تحصیلی در رابطه حمایت معلم و همسالان با اشتیاق تحصیلی بود. به طور واضح، شایستگی تحصیلی نقش مهمی در رابطه بین حمایت معلم و همسالان با اشتیاق تحصیلی بازی می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041780 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!