نقش باورهای معرفت شناختی و هوش معنوی در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره تحصیلی متوسطه

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای معرفت شناختی و هوش معنوی در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه بود. از روش توصیفی - همبستگی استفاده شد. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پایه یازدهم دوره متوسطه شهرستان زرین شهر (588 نفر) بودند که تعداد 240 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه باورهای معرفت شناختی و پرسشنامه هوش معنوی بود که تامین روایی صوری و محتوایی آن ها از طریق نظرات شش نفر از استادان علوم تربیتی دانشگاه یزد و پایایی آن ها  نیز از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب، 0.82 و 0.86 به دست آمد. معدل تحصیلی دانش آموزان برای موفقیت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده ها از طریق ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و نیز تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها نشان داد؛ بهترین پیش بینی کننده های موفقیت تحصیلی شامل؛ قطعیت دانش، ساده بودن دانش، توانایی ذاتی در یادگیری و همچنین درک و ارتباط با سرچشمه هستی است. بر اساس یافته ها، باورهای معرفت شناختی و هوش معنوی در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان نقش دارند و این عوامل، به ویژه در موقعیت های آموزشی، باید مد نظر قرار گیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041783 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!