بررسی مقایسه ای باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و پیام نور استان همدان

نویسنده:
پیام:
چکیده:

هدف پژوهش، بررسی مقایسه ای باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیم دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و  پیام نور استان همدان بود. روش پژوهش پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه مورد مطالعه، شامل تمامی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و پیام نور استان همدان بودند. تعداد 300 نفر نمونه به شیوه خوشه ای از بین دانشجویان دانشگاه های دولتی و پیام نور استان همدان، انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیم پنتریچ و دی گروت با 47 عبارت و براساس مقیاس لیکرت، بود. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس)  استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد؛ بین باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیم دانشجویان دانشگاه  های دولتی و پیام نور، تفاوت معنادار وجود دارد. میانگین باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، جهت گیری هدف، اضطراب امتحان و ارزش گذاری درونی) و راهبردهای یادگیری خودتنظیم (شناختی و فراشناختی) در دانشجویان دانشگاه پیام نور، بیشتر از دانشجویان دانشگاه های دولتی بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041785 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!