مقایسه پیوند با مدرسه در نیمرخ های مختلف انگیزشی دانش آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، تعیین نیمرخ های انگیزشی دانش آموزان و مقایسه نیمرخ های تعیین شده از نقطه نظر خرده مقیاس های پیوند با مدرسه بود. روش پژوهش علی - مقایسه ای بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر قم و نمونه پژوهش نیز شامل 217 دانش آموز بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای، انتخاب شدند. جهت اندازه گیری داده ها از مقیاس پیوند با مدرسه رضایی شریف و همکاران (1394) با آلفای کرونباخ 0.92 و مقیاس جهت گیری انگیزشی الیوت و مک گروگور با آلفای کرونباخ 0.66 (2001) استفاده شد. به منظور تحلیل داده های پژوهش از روش های تجزیه و تحلیل خوشه ای، مانوا و آزمون پیگیری توکی طی نرم افزار «اس. پی. اس. اس.» استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دهنده سه نیمرخ انگیزش؛ چندگانه، بی انگیزشی و تبحرگرا - عملکردگرا در میان دانش آموزان بود. نتیجه تحلیل مانوا نشان داد؛ به جزء خرده مقیاس مشارکت در مدرسه، در بقیه خرده مقیاس های پیوند با مدرسه (دلبستگی به مدرسه، دلبستگی به کارکنان، باور و تعهد به مدرسه) بین دانش آموزان با نیمرخ های انگیزش چندگانه، بی انگیزشی و تبحرگرا - عملکردگرا، تفاوت معنادار وجود دارد. یافته دیگر نشان داد که دانش آموزان دارای نیمرخ انگیزش چندگانه و تبحرگرا - عملکردگرا دارای دلبستگی به معلم، دلبستگی به مدرسه، دلبستگی به کارکنان، باور و تعهد به مدرسه بیشتر نسبت به نمیرخ بی انگیزشی هستند و نیز بین دو نیمرخ انگیزش چندگانه و تبحرگرا - عملکردگرا از لحاظ پیوند با مدرسه و خرده مقیاس های آن تفاوت معنادار وجود ندارد. یافته ها می تواند به مسئولین حوزه آموزش کمک نماید تا با طراحی برنامه های مداخله ای تربیتی در ارتقا و یا حفظ انگیزش دانش آموزان، در طول سال های تحصیلی، اقدامات موثری را انجام دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041786 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.