تعیین عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی برای افزایش آبدهی قنوات آبخوان دشت گناباد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور تعیین وضعیت آبدهی آبخوان در سال های اخیر افزایش یافته است. هم اکنون بسیاری از آبخوان های کشور و من جمله آبخوان دشت گناباد با افت مستمر سطح آب ایستابی و کاهش کمی و کیفی آب سفره آن ها مواجه است که از نتایج آن کاهش آبدهی قنوات منطقه است. از این رو، در این پژوهش سعی شده تا با تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستمهای تصمیم گیری چندمعیاره، مناسب ترین عرصه ها برای اجرای طرح های تغذیه مصنوعی درآبخوان دشت گناباد به منظور افزایش آبدهی قنوات شناسایی شوند. بدین منظور، ابتدا داده های شش پارامتر تاثیرگذار شیب حوضه، کیفیت آب، ضخامت آبرفت، کاربری اراضی،  سیل خیزی و نفوذپذیری منطقه  مورد مطالعه، در محیط GIS آماده سازی و تعیینگردید و با استفاده از روش سلسله مراتبی (AHP) و مقایسه زوجی به ترتیب وزن هر معیار و زیرمعیار در نرم افزار  Expert choiceمحاسبه شد. سپس با استفاده از توابع تحلیلی GIS، کل محدوده برای هر یک از معیارهای تعیین شده پهنه بندی و نقشه نهایی با سه منطقه تغذیه نامناسب، متوسط و مناسب تهیه شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مناطق غربی آبخوان، مکان مناسبی برای انجام طرح تغذیه مصنوعی است که حدود نیمی از قنوات موجود در این محدوده قرار می گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041796 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!