بررسی تاثیر فاضلاب شهر سنندج بر ساختار سنی و برخی خصوصیات رشد ماهی سفید رودخانه ای Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) در رودخانه قشلاق سنندج

پیام:
چکیده:

به منظور تعیین ساختار سنی و رشد ماهی سفید رودخانه ای (S. cephalus) در رودخانه قشلاق سنندج، دو منطقه در بخش های بالا دست (ناحیه نایسر با آب کیفیت مناسب) و پایین دست (ناحیه سواریان با آب کیفیت نامناسب) انتخاب و در طی چهار فصل از هر دو منطقه تعداد280 عدد ماهی سفید رودخانه ای با استفاده از دستگاه الکتروشوکر و تور پرتابی صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده در منطقه نایسر 1 به 86/1 و در منطقه سواریان 1 به 61/0 تعیین گردید، که متفاوت از نسبت مورد انتظار 1 به 1 بود. ماهیان صید شده در گروه های سنی +0 تا +5  قرار داشتند. رابطه طول چنگالی - وزن بدن در منطقه نایسر آلومتریک منفی و در سواریان ایزومتریک به دست آمد. مقایسه میانگین طول چنگالی و وزن بدن ماهیان در دو منطقه و در گروه های سنی متناظر نشان دهنده اندازه بزرگتر این صفات در برخی گروه های سنی ماهیان منطقه سواریان نسبت به نایسر می باشد. پارامتر حداکثر طول احتمالی در کل رودخانه قشلاق براساس معادله رشد فان برتالانفی در جنس های نر و ماده به ترتیب معادل 2/28 و 5/35 سانتی متر تعیین گردید. مقادیر ضریب چاقی در کل رودخانه برای جنس نر 53/1 و برای جنس ماده 55/1 به دست آمد. هم چنین مقایسه جفتی ضرایب چاقی بین گروه های سنی در دو منطقه مورد بررسی نشان داد که در بیشتر گروه های سنی ضریب چاقی ماهیان در منطقه سواریان به طور معنی دار بیشتر از گروه های سنی مشابه در نایسر می باشند. نتایج این مطالعه نشان داد که برخی از ویژگی های زیست شناسی ماهی سفید رودخانه ای در منطقه سواریان متفاوت از منطقه نایسر بوده و این تفاوت ها می تواند ناشی از ورود فاضلاب شهر سنندج به درون رودخانه قشلاق در منطقه سواریان باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041813 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!