پویایی جمعیت تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus Borodin, 1897 با استفاده از مدل شبیه سازی مونت کارلو و روش بوت استرپ در جنوب دریای خزر (مطالعه موردی: استان گیلان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مطالعه پویایی شناسی تاس ماهی ایرانی (A.persicus)با استفاده از یک مدل ساختار سنی که درون اجزای مدل با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و بوت استرپ عدم قطعیت گنجانده شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. داده های فراوانی طولی تعداد 4376 نمونه حاصل صید تورهای پره به صورت صید ضمنی، تورهای گوشگیر ثابت و کشفیات یگان حفاظت در بین سال های 1389-1380 برای بررسی پارامترهای رشد به نرم افزار FiSAT II وارد شد. با استفاده از فراوانی طولی طبقه بندی ماهانه در نرم افزار FiSAT II، به روش الفان 1 (ELEFAN 1) میزان L∞ و K به ترتیب 203 سانتی متر و  year-1 08/0 برآورد و با استفاده از مقادیر یاد شده میزان t0، 94/0- سال به دست آمد. میزان مرگ و میر طبیعی با استفاده از فرمول تجربی پائولیyear-114/0 محاسبه شد. میزان مرگ و میر کل به دست آمده با استفاده از منحنی صید برای تاس ماهی ایرانی year-1 26/0 برآورد شد. ضریب بهره برداری 61/0 برآورد گردید. فاصله اطمینان برای مقادیر Z در روش بوت استرپ بین year-1327/0 تا 195/0 با میانیگین 2405/0 به دست آمد. فاصله اطمینان برای مقادیر Z در روش مونت کارلو با گنجاندن خطای نمونه برداری بینyear-1 289/0-169/0 با میانگین 244/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که گنجاندن مقادیر به دست آمده در مدل های ارزیابی ذخایر تاس ماهی ایرانی می تواند دقت بیشتری در ارزیابی جمعیت این گونه در آینده ایجاد کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041815 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!