تراکم و پراکنش ماهیان کوپر (Forsskal, 1775) Argyrops spinifer، گیش پهن (Bleeker, 1852) Carangoides talamparoides و حسون معمولی Saurida tumbil (Bloch, 1795) در فصل بهار، خلیج فارس (استان بوشهر)

پیام:
چکیده:

با توجه به اهمیت ارزیابی ذخایر آبزیان در خلیج فارس، تحقیق حاضر جهت تعیین تراکم و توزیع سه گونه ماهی کوپر (A. spinifer)، گیش پهن (C. talamparoides) و حسون معمولی (S. tumbil) در سه لایه عمقی 20-10 متر، 30-20 متر و بیش از 30 متر، طی فصل بهار 1391 در آبهای استان بوشهر انجام شده است. عملیات نمونه برداری توسط کشتی ترالر کلاس طبس، طی 27 بار توراندازی با استفاده از تور ترال کف انجام شد. میزان میانگین CPUA و توده زنده برای هرکدام از سه گونه حسون، گیش پهن و کوپر در منطقه صیادی به ترتیب 22/27711 ± 23/218217 (gr/km2) و 15/8851 تن، 74/22114 ± 20/159192 (gr/km2) و 02/6457 تن، 04/30789 ± 47/171757 (gr/km2) و 68/6966 تن برآورد گردید که بیانگر وجود پتانسیل صید تجاری این سه گونه در منطقه مطاف، در فصل بهار است. میانگین CPUE سه گونه حسون، گیش پهن و کوپر، به ترتیب 50/4 ± 07/38، 11/5 ± 44/35 و 80/5 ± 69/33  کیلوگرم در ساعت برآورد شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تراکم ماهی حسون معمولی و کوپر در اعماق بالای 30 متر افزایش می یابد، درحالی که بیشترین تراکم ماهی گیش پهن نیز در عمق 30-20 متری مشاهده شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041817 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!