تغییرات ترکیب صید در خانواده گیش ماهیان (Carangidae) طی دوره تاریکی و روشنایی با استفاده از روش صید ترال

پیام:
چکیده:

این مطالعه با هدف برآورد میزان صید و تعیین اثر عامل تاریکی و روشنایی بر ترکیب گونه ای صید در صیدگاه های استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان با استفاده از تور ترال در اردیبهشت ماه 1395 صورت گرفت. به منظور مقایسه میزان صید اعضای خانواده گیش ماهیان، زمان توراندازی به نحوی طراحی گردید تا در طی مدت صید در هر 57 ایستگاه دوره تاریکی (6 تا 8 شب) و دوره روشنایی (8- 10 صبح) رعایت گردد. در این مطالعه در مجموع 18/34937 کیلوگرم آبزی صید شد. میزان صید در 17 ایستگاه استان بوشهر در کل 38/22696 کیلوگرم، در 20 ایستگاه استان هرمزگان در کل 5/10611 کیلوگرم و در 20 ایستگاه استان خوزستان در کل 3/1629 کیلوگرم بود. ماهیان استخوانی، غضروفی و بی مهرگان به ترتیب 92/86، 32/12 و 76/0 درصد از وزن کل صید را به خود اختصاص دادند. بیشترین درصد وقوع صید در ایستگاه های نمونه برداری شده راNemipteridae ، Rays،Sphyraenidae ، Synodontidae، Psettoididae، Scomberomorus guttatus و Platycephalus indicus به خود اختصاص دادند. میانگین صید به ازای واحد تلاش صیادی (CPUE) برای سه استان مورد مطالعه در زمان تاریکی و روشنایی نشان داد که در خانواده گیش ماهیان، گونه های سارم دهان بزرگ و گیش پوزه دار (همام) دارای تفاوت معنی داری در تاریکی و روشنایی می باشند. نتایج تحقیق نشان داد در میان گونه های ماهی مورد بررسی خنو خاکستری و راشگوماهیان دارای بیشترین میزان صید در زمان شب بودند. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند برای تامین گونه مورد هدف در تور ترال در دوره های روشنایی و تاریکی مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041819 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!