تاثیر سطوح مختلف ویتامین های C و E بر شاخص های رشد و بازماندگی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

پیام:
چکیده:

اثرات مثبت ویتامین های C و E در رشد ماهی در مطالعات مختلف ثابت شده است. در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف ویتامین های C و E بر شاخص های رشد و بازماندگی ماهی کپور (C. carpio) با استفاده از 9 جیره غذایی شامل ترکیبی از 0، 200 و 400 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین C و ویتامین E  در سه تکرار به مدت 6 هفته انجام پذیرفت. تعداد 270 قطعه بچه ماهی کپور با متوسط وزن 29/12 گرم پس از دو هفته سازگاری با شرایط جدید  به 27 تانک پرورشی معرفی گردید. نتایج نشان داد که بین گروه های مورد بررسی از نظر میزان وزن و طول بدن ، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، ضریب رشد ویژه (SGR)، رشد روزانه (GR)، درصد افزایش وزن بدن (BWI)، ضریب چاقی (CF) و بازماندگی اختلاف معنی دار آماری وجود دارد. بیشترین میانگین طول و وزن بدن ماهیان کپور در جیره غذایی حاوی C400+E400 میلی گرم در کیلوگرم غذا و کمترین مقدار در ماهیانی که در جیره آنها از هیچکدام از ویتامین ها استفاده نشد (گروه کنترل) به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که بهترین میزان FCR، SGR، BWI، GR و CF در گروه حاوی C400+E400 می باشد. ضمن اینکه نتایج نشان داد با افزایش مقدار ویتامین ها به جیره  بازماندگی ماهیان کپور افزایش یافته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افزودن ویتامین به میزان C400+E400 میلی گرم در کیلوگرم جیره غذایی باعث بهترین میزان رشد و بازماندگی در بچه ماهیان کپور می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
143 -154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041822 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!