بررسی تاثیر سازوکارهای نظارت بیرونی بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه گذاری (مطالعه موردی در صنعت دارو)

پیام:
چکیده:

یکی از مهمترین تصمیم های پیش روی مدیران واحد تجاری تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری یکی از اجزاء ضروری عملیات هر واحد تجاری است. اتخاذ سیاستهای سرمایه گذاری توسط مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد. یکی از عوامل موثر بر میزان سرمایه گذاری های یک شرکت، بیش اعتمادی مدیران است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نظارت بیرونی بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت دارو) در بازه ی زمانی 1392-1396 می-پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی رگرسیون لجستیک مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل حاکی از آن است که بیش اعتمادی مدیران دارای رابطه ی مستقیم و معناداری با بیش سرمایه گذاری است که این رابطه توسط نظارت بیرونی تعدیل(کاهش) می یابد. به این معنا که وجود نظارت های بیرونی صحیح بر تصمیم گیری راجع به فرصت های سرمایه گذاری به وسیله ی مدیران واحدهای تجاری که بر اساس منافع شخصی آن ها صورت می گیرد تاثیر می گذارد و سرمایه گذاری های زیان آور به حداقل می رساند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041907 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!