بررسی ساختار تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی در شهرستان مسجدسلیمان

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعاتی

 صنعت مرغداری به جهت تامین بخش عمده ای از نیازهای غذایی و پروتئینی کشور، از جمله زیربخش های مهم بخش کشاورزی محسوب می گردد. از اینرو، در راستای افزایش بازده تولیدات این زیربخش و به تبع آن افزایش بازده بخش کشاورزی، لازمست عوامل موثر بر سطح تولید در این صنعت، شناسایی و ترکیب بهینه نهاده ها و صرفه های ناشی از مقیاس، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند.

هدف

 در مطالعه حاضر به بررسی ساختار تولید و تعیین اندازه بهینه واحدهای پرورش مرغ گوشتی شهرستان مسجدسلیمان

روش کار

 از طریق برآورد تابع هزینه ترانسلوگ به روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط، پرداخته شده است. داده های موردنیاز با تنظیم پرسشنامه و مراجعه حضوری به مدیران تمام واحدهای پرورش مرغ گوشتی در این شهرستان به دست آمد.

نتایج

 نتایج نشان می دهند که کشش های خودقیمتی تقاضا برای همه نهاده ها منفی است و مقدار اندک آنها حاکی از کم کشش بودن تقاضا برای نهاده ها و عدم امکان تغییر زیاد تقاضا در قبال تغییرات قیمت می باشد. در بین نهاده ها نیز تقاضای نهاده دان، با توجه به ضروری بودن آن در فرآیند تولید، کمترین حساسیت را نسبت به تغییر قیمت نشان می دهد. کشش های تقاطعی نیز نشانگر رابطه جانشینی بین اغلب نهاده های تولیدی به جز نهاده دان با جوجه یکروزه و نیروی کار است. با توجه به نتایج برآورد تابع هزینه متوسط ترانسلوگ، صنعت مرغداری در این شهرستان، از بازده افزایشی نسبت به مقیاس برخوردار است و اندازه بهینه واحدها با نگهداری 28000 قطعه جوجه، حاصل می شود، در حالیکه متوسط ظرفیت موجود آنها 20000 قطعه است. یعنی، این واحدها می توانند با افزایش متناسب نهاده های تولیدی و افزایش مقیاس تولید، از صرفه های ناشی از مقیاس بهره گیرند و تولید خود را با هزینه های کمتری، افزایش دهند. به عبارت دیگر، واحدهای تولیدی مورد مطالعه با 28000 قطعه از حداقل هزینه متوسط برخوردار خواهند شد.

 نتیجه گیری نهایی

در نهایت، پیشنهاد می گردد برای تشویق تولید کننده به افزایش تولید، با اعمال سیاست های مناسب از نوسان قیمت بویژه افزایش قیمت نهاده ها جلوگیری نمود و از لحاظ فنی راه حلی پیدا کرد که امکان جانشینی بین نهاده ها در بخش تغذیه ی طیور فراهم گردد تا در صورت افزایش قیمت برخی نهاده ها، به دلیل عدم امکان جانشینی بین آنها، تولید، محدود نشود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041960 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!