اثر افزودن سطوح مختلف جو بر فراسنجه های تولید گاز، جمعیت پروتوزوآ و کیفیت سیلاژ تفاله نعناع و سیلاژ تفاله کاسنی

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعاتی

برای استفاده بهینه از فرآورده های فرعی کارخانجات صنایع تبدیلی باید فرآیندهایی روی این محصولات صورت پذیرد تا  با سهولت بیشتری در تغذیه دام استفاده شوند. بسیاری از این فرآورده های فرعی مانند تفاله نعناع و تفاله کاسنی، به دلیل رطوبت بالا و کربوهیدرات غیرالیافی پایین خصوصیات مناسب سیلو شدن را ندارند، از این رو بهتر است در هنگام سیلو کردن آنها از مواد افزودنی مناسب استفاده نمود.

هدف

 در این پژوهش اثر سطوح مختلف دانه جو بر ترکیب شیمیایی و کینیتیک هضم سیلاژ تفاله نعناع و سیلاژ تفاله کاسنی در شرایط آزمایشگاهی مطالعه شد.

روش کار

 پس از خرد کردن تفاله تازه کاسنی و تفاله تازه نعناع، پودر جو در سطوح 10، 20، 30 درصد به تفاله کاسنی و در سطوح 10 و 20 درصد (وزن سیلاژ) به تفاله نعناع اضافه و به مدت 30 روز سیلو شد. ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تولیدگاز، جمعیت پروتوزوآ، غلظت نیتروژن آمونیاکی، pH و ظرفیت بافری سیلاژها اندازه گیری شد. میزان انرژی  قابل متابولیسم، کل اسیدهای چرب فرار و گوارش پذیری ماده آلی برآورد شد. کیفیت سیلاژها با استفاده از شاخص فلیگ مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج

با افزایش سطح جو میزان الیاف غیرقابل حل در شوینده اسیدی سیلاژهای تفاله کاسنی و سیلاژهای تفاله نعناع کاهش یافت و سیلاژ تفاله کاسنی حاوی 10 درصد جو بیشترین میزان الیاف غیرقابل حل در شوینده اسیدی داشت. سیلاژ تفاله نعناع حاوی 20 درصد جو بیشترین میزان سرعت تولید گاز، انرژی  قابل متابولیسم، کل اسیدهای چرب فرار و گوارش پذیری ماده آلی را در مقایسه با سایر سیلاژها داشت (01/0P <). غلظت نیتروژن آمونیاکی و جمعیت پروتوزوآ سیلاژهای آزمایشی باهم تفاوتی نداشتند.

نتیجه گیری نهایی

این نتایج نشان داد که در بین سیلاژهای آزمایشی، سیلاژ تفاله نعناع حاوی 20 درصد جو ویژگی های یک سیلاژ مطلوب را دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041961 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!