بررسی میزان آلودگی آفلاتوکسین در خوراک مصرفی و شیر تولیدی و شناسایی مولکولی سویه قارچی آن در برخی از گاوداری های استان آذربایجان شرقی

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعاتی

 آفلاتوکسین ها گروهی از مایکوتوکسین های تحت عنوان متابولیت های ثانویه سمی هستند که باعث آلودگی خوراک می شوند.

هدف

پژوهش حاضر به منظور شناسایی میزان آلودگی آفلاتوکسین M1</sub> شیر، آفلاتوکسین B1</sub> خوراک و متعاقبا جداسازی و شناسایی مولکولی گونه قارچی آسپرژیلوس فلاووس طراحی گردید.

روش کار

 بدین منظور از 10 گاوداری سطح استان آذربایجان شرقی به طور تصادفی نمونه های خوراک و شیر در ماه های اسفند و فرودین جمع آوری گردید و متعاقبا تعیین میزان آفلاتوکسین ها، به روش الایزا انجام گرفت. همچنین جداسازی و شناسایی قارچ آسپرژیلوس فلاووس نمونه هایی با حداکثر آلودگی (2 نمونه) و سویه های خالص آسپرژیلوس فلاووس با استفاده از محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار، پرایمر اختصاصی و واکنش PCR انجام پذیرفت. یافته های به دست آمده از آنالیز آفلاتوکسین M1</sub> و B1</sub> توسط آزمون آماری T و با نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و اعداد به دست آمده با اعداد استاندارد جهانی و ملی مقایسه شد.

نتایج

نتایج به دست آمده نشان داد که تمامی نمونه های شیر و خوراک آلوده به آفلاتوکسین بودند ولی میزان آلودگی نمونه های شیر کمتر از مقادیر مجاز استاندارد ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا (به ترتیب 1/0، 5/0 و 05/0 میکروگرم در کیلوگرم) بود و از بین 10 نمونه تنها دو نمونه خوراکی میزان آلودگی آفلاتوکسین B1</sub> بالاتر از حد مجاز استانداردهای ایران و اتحادیه اروپا (5 میکروگرم در کیلوگرم) بود. محدوده آلودگی نمونه های شیر و خوراک به ترتیب در دامنه های 021/0 الی 05/0 و 1/1 الی 9/6 میکروگرم در کیلوگرم مشاهده شد. از لحاظ آماری نیز آلودگی آفلاتوکسین M1</sub> و B1</sub> سطح منطقه از استانداردهای ملی و بین المللی پایینتر بود. تفاوت معنی داری بین میانگین وجود داشت و به طور معنی داری میانگین آلودگی ها پایین تر از این استانداردها بود (به ترتیب 0001/0>p و 01/0>p برای شیر و خوراک). بر اساس نتایج به دست آمده در خصوص شناسایی گونه قارچی نیز با توجه به عدم تشکیل باند در محدوه bp413، می توان نتیجه گرفت که گونه غالب و عامل اصلی آلودگی خوراک های نمونه برداری شده، گونه فلاووس نبوده است.

نتیجه گیری نهایی

تفاوت معنی داری بین میانگین آلودگی آفلاتوکسین M1 و B1 سطح منطقه با استانداردهای ملی و بین المللی وجود داشت و میانگین آلودگی ها پایین تر از این استانداردهای مزبور بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041962 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!