اثر نانوسلنیوم، سلنومتیونین و سدیم سلنیت بر شیر تولیدی، مقادیر سلنیوم وIgG بز های خلخالی و بزغاله های آن ها

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعاتی

در سال های اخیر تحقیقات بر روی بهترین منابع مکمل سلنیوم جهت به حداکثر رساندن عملکرد بیولوژیک متمرکز شده است.

هدف

این مطالعه به منظور تعیین اثر منابع مختلف سلنیوم بر غلظت سلنیوم خون و سرم بز های خلخالی در اواخر آبستنی و همچنین اثر این منابع بر غلظت سلنیوم خون و سرم بزغاله های آنها، غلظت ایمنوگلوبولین جی (IgG) سرم و آغوز مادران و بزغاله ها (بلافاصله بعد از تولد) و شیر تولیدی انجام شد.

روش کار

 آزمایش با استفاده از 40 راس بز خلخالی در قالب یک طرح کاملا تصادفی در 4 گروه 10 راسی اجرا شد. گروه شاهد هیچ گونه مکملی دریافت نکردند و تنها با جیره پایه حاویmg Se kg-1</sup> DM 1/0 تغذیه شدند. تیمار های آزمایشی شامل 6/0 میلی گرم سلنیوم به ازای هر راس در روز به شکل سلنو متیونین، نانو ذرات سلنیوم و سدیم سلنیت بود.

نتایج

 در بین گروه ها تفاوت معنی داری در غلظت IgG سرم بز ها، غلظت IgG آغوز و همچنین غلظت IgG سرم بزغاله ها وجود داشت (05/0>P). به طوری که سلنومتیونین کارایی بهتری داشت. غلظت سلنیوم سرم و خون بز ها قبل از زایش تقریبا مشابه بود، اما در روز زایش، غلظت سلنیوم در سرم و خون بز هایی که مکمل دریافت کرده بودند بالاتر بود (05/0>P). غلظت سلنیوم سرم و خون در بز های دریافت کننده مکمل نانو سلنیوم در مقایسه با سایر گروه ها بالاتر بود (05/0>P). همچنین غلظت سلنیوم سرم و خون بزغاله ها در هنگام تولد و غلظت سلنیوم آغوز گروه های آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی داری داشت (05/0>P)، به جز گروه دریافت کننده نانو ذرات سلنیوم که کاهش معنی داری در مقایسه با گروه شاهد نشان داد. غلظت خونی سلنیوم در هفته اول زندگی بزغاله ها تنها در تیمار دریافت کننده مکمل آلی به طور معنی داری افزایش نشان داد (05/0>P).

نتیجه گیری نهایی

مکمل آلی سلنیوم در اواخر آبستنی در انتقال ایمنی خونی از بز ها به بزغاله ها موثر بوده و سبب تغییر در غلظت IgG خون، سرم و آغوز بز ها شد. همچنین مکمل سلنیوم سبب افزایش غلظت سلنیوم خون و سرم مادران شد و مکمل سلنیوم آلی انتقال مادری بهتری نسبت به سایر مکمل های سلنیوم نشان داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041963 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!