اثر اسپری سطوح مختلف باکتری کشته شده تسوکامورلا اینکوننسیس به جیره غذایی بر عملکرد رشد، خصوصیات مورفومتریک روده باریک و پاسخ ایمنی جوجه بلدرچین های ژاپنی واکسینه شده علیه بیماری نیوکاسل

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعاتی

فزودن اکتینومیست ها به جیره غذایی باعث ارتقاء سطح ایمنی حیوانات مختلف می شود.

هدف

این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات تقویت سیستم ایمنی با استفاده از باکتری کشته شده تسوکامورلا اینکونینسیس</em>افزوده شده بر جیره به عنوان جایگزینی بر عملکرد رشد، تغییرات عیار آنتی بادی علیه واکسن نیوکاسل، عیار ایمنوگلوبولین A، میزان برخی سایتوکاین ها و مورفولوژی روده در بلدرچین ژاپنی می باشد.

روش کار

در این تحقیق 153 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی به طور تصادفی در سه تیمار و سه تکرار و در هر تکرار 17 قطعه جوجه قرار داده شدند. گروه های باکتریایی شامل (1) گروه کنترل یا بدون باکتری، (2) گروه با دوز پایین، و (3) گروه با دوز بالا بود.

نتایج

گروه های دریافت کننده باکتری، از نظر عملکرد رشد با گروه کنترل، تفاوت معنی داری در سه دوره زمانی 1-14، 1-28 و 1-42 روز نداشتند هرچند در کل در مقایسه با گروه کنترل افزایش وزن به ویژه در گروه دریافت کننده دوز بالا دیده می شد. در ارزیابی  IL-4 و INF-αدر سرم گروه های مختلف آزمایشی، در روزهای 7 و 42، تفاوت معنا دار دیده شد (05/0P<</>). در اندازه گیریIgA   گروه دریافت کننده دوز بالا، در روز 42  تفاوت معنی داری نسبت به دو گروه دیگر داشت. باکتری تسوکامورلا اینکوننسیس</em> باعث به وجود آمدن اختلاف آماری معنی داری در عیار آنتی بادی علیه نیوکاسل در سن 42 روزگی بین گروه کنترل با گروه های دریافت کننده دوز پایین شده است. همچنین گروه های دریافت کننده باکتری کشته شده در نمونه های بافتی گرفته شده از قسمت های مختلف روده با یکدیگر و با گروه کنترل در شاخص های طول پرز، ضخامت پرز، عمق کریپت، تعداد کریپت و تعداد سلول های جامی تفاوت معنی داری داشتند (05/0P<</>).

نتیجه گیری نهایی

با توجه به یافته های ماکروسکوپی و ایمنولوژیک، می توان نتیجه گرفت که باکتری کشته شده تسوکامورلا اینکوننسیس</em>، بدون به وجود آوردن ضایعات پاتولوژیک خاص، باعث ارتقا سطح ایمنی و مورفولوژی روده در بلدرچین ژاپنی شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041964 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!