اثرات مصرف همزمان متیل فنیدات و نیکوتین بر ساختار و عملکرد بافت بیضه موش های صحرایی بالغ

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعاتی

 متیل فنیدات از مشتقات آمفتامین بوده و مصرف آن با بروز تغییراتی در بافت بیضه و اسپرم زایی همراه است. نیکوتین یک آلکالوئید سمی است که با اشکال مختلف در دسترس افراد قرار دارد. اثرات منفی نیکوتین بر اسپرماتوژنز گزارش شده است.

هدف

 استفاده از ترکیبات محرک نظیر متیل فنیدات گرایش به مصرف فرآورده های حاوی نیکوتین را افزایش می دهد. در این مطالعه اثر مصرف همزمان متیل فنیدات و نیکوتین بر ساختار و عملکرد بافت بیضه بررسی گردید.

روش کار

متیل فنیدات (10میلی گرم/کیلوگرم) و نیکوتین (4 میلی گرم/کیلوگرم) به مدت هشت هفته به صورت داخل صفاقی بطور جداگانه یا همزمان در 40 سر موش صحرایی بالغ استفاده شد. حیوانات به چهار گروه (10 حیوان در هر گروه) شامل گروه کنترل، متیل فنیدات، نیکوتین و متیل فنیدات + نیکوتین تقسیم شدند. در انتهای مطالعه، خونگیری از حیوانات جهت آنالیز هورمونی و سنجش استرس اکسیداتیو به عمل آمده سپس موش ها آسان کشی شده و وزن بدن و بیضه ها ثبت گردید. نمونه های بافت بیضه جهت مطالعات هیستومورفومتری و نمونه های اپی دیدیم جهت آنالیز اسپرم آماده سازی شد.

نتایج

 استفاده از متیل فنیدات و نیکوتین موجب ایجاد تغییرات ساختاری و عملکردی در بافت بیضه در مقایسه با گروه کنترل گردید. کاهش وزن نسبی بیضه ها در گروه های تحت درمان مشاهده شد. استفاده از متیل فنیدات و نیکوتین بطور مجزا موجب افزایش سطح سرمی هورمون FSH و کاهش هورمون LH گردید. در گروه های مذکور سطح خونی تستوسترون در مقایسه با گروه کنترل و گروه دریافت کننده همزمان این ترکیبات افزایش یافت. شاخص استرس اکسیداتیو در سرم موش های تحت درمان افزایش یافت. در مطالعات بافت شناسی تغییرات ساختاری نظیر افزایش ضخامت کپسول همبندی، کاهش قطر لوله های اسپرم ساز، کاهش ارتفاع اپی تلیوم زایگر و کاهش شاخص های میکروسکوپی اسپرماتوژنز در گروه های دریافت کننده متیل فنیدات و نیکوتین مشاهده شد. شاخص های آنالیز اسپرم در گروه های تحت درمان کاهش یافت. بیشترین میزان کاهش جمعیت اسپرم و درصد تحرک و زنده مانی به ترتیب در گروه دریافت کننده نیکوتین و گروه دریافت کننده همزمان متیل فیندات و نیکوتین ثبت گردید.

نتیجه گیری نهایی

نتایج این مطالعه نشان داد در موارد مصرف همزمان متیل فنیدات و نیکوتین، اثرات منفی نیکوتین نقش بیشتری در بروز تغییرات ساختاری و عملکردی بافت بیضه داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041965 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!