تخمین فراسنجه های رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با پودر برگ زیتون و آلفا-توکوفریل استات با استفاده از مدل گومپرتز

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعاتی

افزایش توده بدن حیوان در واحد زمان به عنوان شاخص رشد می باشد. چنانچه نرخ رشد را بتوان در مراحل مختلف پرورش پیش بینی نمود، تعیین مقدار مواد مغذی مورد نیاز و ارائه اقتصادی ترین برنامه مدیریت تغذیه ممکن خواهد شد.

هدف

این پژوهش با هدف تخمین فراسنجه های رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره غذایی حاوی پودر برگ زیتون و آلفا-توکوفریل استات با استفاده از مدل گومپرتز انجام گردید.

روش کار

داده های مربوط به وزن تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه کاب500 در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز مورد استفاده قرار گرفته و منحنی رشد با استفاده از مدل گومپرتز برای آنها برازش گردید. جیره های آزمایشی شامل: جیره ذرت-سویا(شاهد منفی)، جیره پایه به همراه 250 میلی گرم درکیلوگرم آلفا-توکوفریل استات (شاهد مثبت) و سه جیره به صورت جیره پایه با 2، 5/2 و 3 درصد پودر برگ زیتون بودند.

نتایج

 بیشترین مقدار میانگین وزن پیش بینی شده در هفته اول و دوم مربوط به تیمار شاهد منفی بود. پیش بینی زمان تغییر نرخ رشد برای تیمارهای پودر برگ زیتون نسبت به شاهد مثبت با تفاوت های اندک همراه بود. نرخ رشد در گروه های تغذیه شده با پودر برگ زیتون تا هفته سوم به یکدیگر نزدیک بود. تفاوت در مقدار عددی نرخ رشد پس از پشت سرگذاشتن هفته سوم در گروه 5/2 درصد پودر برگ زیتون و گروه شاهد مثبت افزایش یافت.

نتیجه گیری نهایی

 تاثیر تیمارهای 5/2 درصد پودر برگ زیتون و شاهد مثبت بر میانگین وزن پیش بینی شده، بهبود فراسنجه های نرخ رشد، زمان رسیدن به نقطه عطف منحنی رشد و افزایش وزن نهایی در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی موثرتر بودند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041967 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!