تبیین روابط توانمندسازی و مدیریت دانش مدیران آموزشی ناجا

پیام:
چکیده:

مدیران آموزشی مهمترین عامل موثردر انتقال دانش نظری و مهارتی به کارکنان ناجا در توانمند نمودن آنها برای انجام ماموریت های محوله می باشند. این تحقیق باهدف تبیین روابط توانمندسازی و مدیریت دانش مدیران آموزشی ناجا وارائه یک الگو انجام شده است. این تحقیق ازنظر روش ازنوع تحقیق ترکیبی (آمیخته) بود. جامعه آماری دربخش کیفی شامل خبرگان، متخصصین و اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور به تعداد 25 نفر که بصورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. با به کارگیری تکنیک دلفی در سه مرحله، داده های مورد نیاز گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت ودر نهایت مدل مفهومی تعیین شد. بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه فرماندهان، معاونان، روسا، مدیران و مدرسین در حوزه آموزش ناجا در سراسر کشور بودند که تعداد کل آنها برابر با 1673 نفر بود. پس از آزمون مدل پیشنهادی با پرسشنامه محقق ساخته، با نتایج به دست آمده از معادلات ساختاری در نهایت الگوی توانمندسازی مدیران آموزشی ناجابا رویکرد مدیریت دانش طراحی گردید. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که در این مدل، متغیر توانمندسازی با پنج بعد و مدیریت دانش با چهار بعد نهایی شدند.از بین ابعاد تشکیل دهنده مدیریت دانش، بعد تسهیم دانش و از بین ابعاد توانمندسازی، بعد فرهنگی- ارزشی، بیشترین میزان تاثیر را در ساخت مدل داشتند. یافته های این پژوهش نشان داد که مدیریت دانش با ضریب 94/0 برتوانمندسازی مدیران آموزشی ناجا تاثیرگذار بود.براساس یافته های تحقیق،سازمان می تواند بابکارگیری این الگو،درتدوین اهداف، برنامه ها، راهبردها، رشد و بالندگی در زمینه توانمندسازی مدیران آموزشی ناجا بهره برداری نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042147 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!