مدل سازی معادله ساختاری جهت گیری ارزشی، الگوهای نیاز و الگوی انگیزش از دیدگاه معلمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر؛ با هدف مدل سازی معادله ساختاری جهت گیری ارزشی، الگوهای نیاز و الگوی انگیزش ازدیدگاه معلمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گردیده است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی معلمان مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد بودند. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بوده است. با استفاده از این نوع روش نمونه گیری، تعداد 13 منطقه آموزش و پرورش استان انتخاب شدند و از بین 13 منطقه آموزش و پرورش تعداد چهار منطقه به صورت تصادفی انتخاب و در نهایت 30 درصد مدارس هر منطقه انتخاب شدند که 264 پرسشنامه گردآوری شد. در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که بر اساس الگوی پرهیزگار (2002) تدوین گردیده، استفاده شد. روایی این پرسشنامه با استفاده از تحلیل گویه و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه و مطلوب ارزیابی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که بین ابعاد جهت گیری ارزشی و الگوی نیاز و الگوی انگیزش رابطه معناداری وجود دارد و جهت گیری ارزشی و الگوی نیاز پیش بینی کننده مثبت و معنادار الگوی انگیزش می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042151 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!