مقایسه اثربخشی روش های کمی و کیفی ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم انتظامی بر مهارتهای اجتماعی دانش آموختگان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

مهارتهای اجتماعی مجموعه رفتارهای فرا گرفته شده و مورد قبولی است که افسران پلیس را قادر می سازد تا با مردم رابطه مطلوب داشته باشند.این پژوهش با هدف بررسی میزان اثربخشی اجرای آزمایشی ارزشیابی کیفی (عملکردی) در مقایسه با روش ارزشیابی کمی(نمره ای) بر مهارت های اجتماعی دانش آموختگان دانشگاه علوم انتظامی در سال تحصیلی98-97 انجام شده است.

روش

روش تحقیق ما از نوع علی مقایسه ای می باشد.و جامعه آماری کلیه دانش آموختگان دانشگاه به تعداد تقریبی 420نفر هستند،که برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد201نفر ازآنها به عنوان حجم نمونه (100 نفر ارزشیابی عملکردی و 101 نفر ارزشیابی کمی) به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته از دانش آموختگان جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از روش های آمار توصیفی همچون میانگین و انحراف معیار و برای بررسی فرضیه های تحقیق به دلیل برقرار بودن مفروضات استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک از آزمون تی برای گروه های مستقل استفاده شد.

یافته ها

نتایج بدست آمده نشان می دهند که ارزشیابی عملکردی تاثیر بیشتری نسبت به ارزشیابی نمره ای بر میزان کارگروهی و همکاری و کاهش رقابت و همچنین افزایش مشارکت آنها در بحث و گفتگوهای دانشجویی دارد. با توجه به نتایج این تحقیق اجرای ارزشیابی کیفی عملکردی با رفع برخی کاستی ها توصیه می شود. همچنین در وضع موجود میزان برخورداری دانش آموختگان گروه ارزشیابی کمی از مهارت های اجتماعی در کل همه موارد پایین تر از حد میانگین بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042153 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!