بررسی تاثیر اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان

پیام:
چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی، همبستگی محسوب می گردد. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش کنراد و نیومن(1999)و پرسشنامه استاندارد توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر (1995) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان بوده که نمونه آماری براساس فرمول کوکران؛ 194 نفر می باشد. به منظور تحلیل استنباطی داده های حاصله از ابزارهای اندازه گیری از نرم افزارspss و از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که مدیریت دانش و مولفه های آن اثر مثبتی بر توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی دارد. همچنین براساس آزمون فریدمن، ذخیره سازی دانش با ضریب 97/2دراولویت اول قراردارد، در نتیجه بیش ترین رابطه را با توانمندسازی روانشناختی دارد و در ادامه بکارگیری و کاربرد دانش باضریب 67/2در اولویت دوم و تسهیم دانش با ضریب 37/2 در رتبه سوم و کسب تولید دانش با ضریب 98/1 در رتبه چهارم و پایانی قرار دارد درنتیجه کم ترین رابطه را با توانمندسازی روانشناختی در ناجا دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042154 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!