نقش واسطه ای انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین درگیری تحصیلی و جهت گیری اهداف در دانش آموزان

نویسنده:
چکیده:

تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین درگیری تحصیلی و جهت گیری اهداف در دانش آموزان انجام پذیرفت. روش مطالعه توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری در مطالعه حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرج در سال تحصیلی 98-1397 بود. 384 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها پرسشنامه درگیری تحصیلی شوفلی و بکر (2006)، پرسشنامه جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور (2006)، پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر (1981) و پرسشنامه خودکارامدی تحصیلی مظاهری و صادقی (1394) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر انجام پذیرفت.یافته های نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی با عملکرد گرایشی و تسلط گرایشی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و بین انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی با عملکرد اجتنابی و تسلط اجتنابی رابطه منفی معنادار وجود دارد. انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین درگیری تحصیلی و جهت گیری هدف نقش واسطه ای دارد (05/0>p).

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042156 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!