مقایسه کارکردهای اجرایی توجه، پردازش حسی و توانایی های عددی در کودکان عادی و دچار ناتوانی یادگیری

پیام:
چکیده:

هدف از این پژوهش مقایسه کارکرد اجرایی، توجه، پردازش حسی و توانایی عددی بین کودکان عادی و کودکان ناتوانی یادگیری بود. روش پژوهش در این مطالعه علی - مقایسه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبستان سنین 7 تا 9 سال پایه اول تا سوم ابتدایی دارای ناتوانایی یادگیری و عادی شهر تهران که در سال تحصیلی 1396-1397 مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل 30 دانش آموز عادی و 30 دانش آموز ناتوانی یادگیری که به روش تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شده بودند. برای جمع آوری اطلاعات از آزمون هوشی وکسلر برای متغیرهای پژوهش استفاده شد. بدین صورت که از زیر مقیاس وکسلر (شباهت ها، واژگان و درک مطلب) برای متغیر توجه و از زیر مقیاس (طراحی با مکعب ها، مفاهیم تصویری و استدلال تصویری) برای متغیر کارکرد اجرایی و از زیر مقیاس (فراخنای ارقام و توالی حرف و عدد) برای متغیر توانایی عددی و از زیر مقیاس (رمز نویسی و نمادیابی) برای متغیر پردازش حسی استفاده شده بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری، تحلیل واریانس تک متغیری و  آزمون مقایسه های زوجی و برای محاسبات از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 استفاده شده بود. که یافته نشان داد با 95 درصد اطمینان بین کارکرد اجرایی، توجه، پردازش حسی و توانایی عددی در کودکان عادی و ناتوانی یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042157 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!