جانشینی سیال و مدل سازی پیشرو لرزه ای در یکی از مخازن ماسه سنگی ایران

پیام:
چکیده:
مشاهده تغییرات ایجاد شده در خواص سیگنال لرزه ای که وابسته به تولید هیدروکربور، سیال جایگزین شده و شرایط مخزن است، عملیات لرزه نگاری مجدد میادین هیدروکربوری را به منظور پایش حین سناریوهای تزریق پیشنهاد می کند. عمر بسیاری از مخازن هیدروکربوری ایران به نیمه دوم تولید خود رسیده است؛ از این رو این امکان در فواصل زمانی مشخص (برای انجام لرزه نگاری چهار بعدی) باید بررسی شود. برای این منظور ابتدا با استفاده از داده های پتروفیزیکی، مدل فیزیک سنگ مناسب برای محاسبه خواص کشسانی سنگ ساخته می شود. بعد از اعمال جانشینی سیال و با استفاده از مدل سازی پیشرو لرزه ای، خواص کشسانی محاسبه شده به خواص لرزه ای مخزن مرتبط شود. در نهایت، امکان عملیات لرزه نگاری مجدد براساس تغییرات ایجاد شده در خواص لرزه ای مخزن بررسی می شود.  در این مقاله که درباره بررسی یکی از مخازن نفتی ماسه سنگی ایران است، برای محاسبه خواص کشسانی سنگ خشک از دو مدل فیزیک سنگ گسمن و مدل هرتز- میندلین (با استفاده از حد پایین هشین- اشتریکمن) در یکی از چاه های میدان استفاده شده است. سناریوی منتخب برای جانشینی سیال با توجه به بیشترین تغییرات دامنه لرزه ای، جانشینی 30 درصدی گاز با نفت است. پس از جانشینی سیال، مدل گسمن با اشباع شدگی همگن، کاهش 17 درصدی و مدل میانگین بهبود یافته حدهای بالا و پایین هشین- اشتریکمن کاهش 13 درصدی سرعت موج تراکمی را نسبت به شرایط برجا نشان می دهند، اما کاهش سرعت موج تراکمی در اشباع شدگی ناهمگن حدود 3 درصد است. نتایج مدل سازی پیشرو لرزه ای نشان می دهد اگر حدود 30 درصد گاز جانشین نفت شود و توزیع سیال همگن باشد، تغییرات سیگنال لرزه ای در بخش مخزنی و تاخیر زمان ایجاد شده در لایه های زیرین مخزن قابل مشاهده است و امکان برداشت مجدد عملیات لرزه نگاری وجود دارد، اما اگر توزیع سیال ناهمگن باشد، این امکان با جانشینی بیشتر گاز با نفت فراهم خواهد شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
100 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042231 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!