عوامل پیشگویی کننده انجام ماموگرافی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی شهری اصفهان

پیام:
چکیده:
مقدمه
سرطان ازجمله بیماری های مزمن و غیر واگیری است که اهمیت آن، با توجه به تغییر درروند بروز بیماری ها در جهان و تاثیر شگرف روانی، اقتصادی این بیماری بر بنیان خانواده، جامعه و اجتماع بر همگان آشکار می باشد. سرطان پستان در ایران شایع ترین سرطان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان شناخته شده است. ماموگرافی به عنوان دقیق ترین روش بیماریابی و تشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه در بسیاری از کشورها به کاربرده می شود و می تواند ضایعات غیرقابل لمس را شناسایی کرده و به تشخیص توده های قابل لمس کمک کند.
روش
مطالعه حاضر از نوع مقطعی می باشد که روی 160 نفر از رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان اصفهان انجام شده است. نمونه گیری به روش در دسترس صورت گرفته است. برای سنجش آگاهی در زمینه سرطان پستان و خودآزمایی پستان از پرسشنامه محقق ساخته و برای سنجش اعتقادات بهداشتی هم از پرسشنامه استانداردشده چمپیون (Champion’s Health Belief Model Scale) استفاده گردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزارSPSS  نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مشارکت افراد در این مطالعه داوطلبانه و با رضایت آگاهانه صورت گرفت.
یافته ها: در مطالعه حاضر بیشترین درصد واحدهای پژوهشی (53 درصد) در گروه سنی زیر 45 سال بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 52/46 سال با انحراف معیار 06/7 بود. (6/90%) 145 نفر از شرکت کنندگان تاکنون در زمینه سرطان پستان اطلاعات کسب کرده بودند که منبع کسب اطلاعات (5/62%) 100 نفر از افراد پزشک و کارکنان مراکز بهداشتی بود. در خصوص سنجش سازه های مدل در زمینه سرطان پستان و خودآزمایی پستان، (2/61%) 98 نفر از افراد دارای آگاهی متوسط، (2/76%) 122 نفر از افراد دارای حساسیت درک شده پایین، (6/65%) 105 نفر از افراد دارای شدت درک شده متوسط، (1/58%) 93 نفر از افراد دارای منافع درک شده متوسط و (8/68%) 110 نفر از افراد دارای موانع درک شده متوسط بودند.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که سطح رفتار و قصد رفتاری ماموگرافی در رابطین بهداشتی پایین می باشد. همچنین نتایج این مطالعه لزوم توجه بیشتر برنامه ریزان بهداشت و درمان کشور را به آموزش و ترویج روش های غربالگری و برطرف نمودن موانع آشکار می سازد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
38 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042267 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!