مطالعه جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه فرهنگی

پیام:
چکیده:
مفهوم توسعه حرکت رو به بهبود نظام اجتماعی را موردتوجه قرار می دهد. این مفهوم ابتدا بر محور حوزه اقتصادی- اجتماعی قرار داشت، ولی بعدازآن که سازمان یونسکو دهه پایانی سده 20 میلادی را دهه جهانی توسعه فرهنگی نام گذاری کرد، محور اصلی آن، به حوزه فرهنگ و توسعه فرهنگی تغییر یافت. به طوری که توسعه فرهنگی به عنوان پیش شرط دستیابی به توسعه همه جانبه مطرح گردید. لذا با توجه به اهمیت توسعه فرهنگی، هدف این پژوهش بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه فرهنگی شهروندان ایلام است. روش مطالعه پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است و از نظریه های سرمایه اجتماعی، بوردیو، کلمن، پاتنام و فوکویاما، جهت تنظیم فرضیه های پژوهش استفاده به عمل آمد. حجم نمونه 385 نفر است که به روش خوشه ایچندمرحله ای تعیین شدند. داده ها با استفاده از نرم افزارهایspss , amos تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین اعتماد اجتماعی، تعهد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، روابط اجتماعی و توسعه فرهنگی رابطه مستقیم و معناداری برقرار است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که متغیرهای سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی و تعهد اجتماعی) درمجموع 47 درصد از واریانس توسعه فرهنگی را تبیین می کنند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042434 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!