شیوع و بررسی مکانیزم آسیب مچ پای کاراته کاران حرفه ای ایران

پیام:
چکیده:
هدف

هدف از این مطالعه، شیوع و بررسی انواع مکانیزم آسیب مچ پای کاراته کاران حرفه ای ایران بود.

روش ها 

390کاراته کا با میانگین سنی 8/2±5/24 سال و وزن 8/11±5/63 کیلوگرم سبک مبارزه (کومیته) شرکت کننده در انتخابی تیم ملی در این تحقیق شرکت کردند. از پرسشنامه (Foot and Ankle Ability Measure) FAAM جهت ثبت اطلاعات مربوط به آسیب مچ پا ازجمله سابقه، مکانیزم، نوع درمان و نحوه تاثیرگذاری این آسیب ها بر توانایی و محدودیت اجرای فعالیت های روزانه و ورزشی آزمودنی ها استفاده شد. از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) برای توصیف داده ها و از آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین خرده مقیاس های روزمره و ورزشی FAAM و سطح خود اظهاری فرد در سطح معناداری 05/0 درصد استفاده شد.

یافته ها

 86 درصد کاراته کاران تجربه پیچ خوردگی و آسیب مچ پا را داشتند و بیشترین میزان آسیب دیدگی در حین مسابقه رخ داده است. مهمترین مکانیزم آسیب مچ پا چرخش ناگهانی روی پا و لگد زدن به حریف بود و در بیشتر موارد فرد خود درمانی انجام داده و به پزشک مراجعه نکرده بود. ضریب همبستگی امتیاز مقیاس فعالیت های روزمره و ورزشی نیز با نمرات خود اظهاری ورزشکاران نیز به ترتیب (*000/0P=،588/0r=) و (*000/0P=،742/0r=) بود.

 نتیجه گیری

 با توجه شیوع آسیب دیدگی ورزشکاران، توصیه می شود برنامه های حس عمقی و تقویتی ویژه ای در جهت کاهش ریسک فاکتورهای آسیب در دستور کار مربیان قرار گیرد. با توجه به عدم پیگیری ورزشکاران در بیشتر آسیب دیدگی ها در امر درمان و بازتوانی امکان بروز آسیب مجدد در مچ پا، پیشنهاد می گردد فرایند ریکاوری پس از آسیب تحت نظر پزشک و برگشت به تمرین با توجه به آن انجام گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042605 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!