مقایسه تعادل ایستا و پویا ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی در شرایط با و بدون اعمال اغتشاشات پوسچرال

پیام:
چکیده:
هدف

تعادل یکی از اجزای کلیدی مهارت های حرکتی برای حفظ پاسچر و اجرای مهارت های ورزشی پیچیده است. مطالعات اخیر با استفاده از طرح تکلیف دوگانه نشان می دهند که کنترل پاسچر به منابع توجهی نیاز دارد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تعادل ایستا و پویا ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی در شرایط با و بدون اعمال اغتشاشات پوسچرال بود.

روش ها

در این پژوهش 42 ورزشکار با 3 سال سابقه ورزشی(14کشتی گیر، 14 فوتبالیست، 14کاراته کا) شرکت کردند. برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا به ترتیب از آزمون-های بس و ستاره و برای اغتشاش پاسچرال یا تکلیف شناختی از شمارش معکوس اعداد استفاده شد. داده ها پس از بررسی توصیفی با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس، تحلیل کواریانس و t همبسته در سطح 05/0P< مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

یافته ها

تحلیل داده ها نشان داد حفظ تعادل ایستا و پویا در کشتی گیران، فوتبالیست ها و کاراته کاها تفاوت معنی داری ندارد و حفظ تعادل ایستا و پویا همراه با اعمال اغتشاشات پاسچرال در این گروه ها تفاوت معنی داری نداشت. در حفظ تعادل ایستا بدون اعمال اغتشاشات نسبت به تعادل ایستا همراه با اغتشاشات پاسچرال در هر گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در حفظ تعادل پویا بدون اعمال اغتشاشات پاسچرال نسبت به تعادل پویا همراه با اغتشاشات پاسچرال در هر گروه تفاوت معنی داری مشاهده شد. همچنین حفظ تعادل پویا بدون اغتشاشات پاسچرال بهتر بود.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج تحقیق به مربیان و فیزیوتراپیست ها پیشنهاد می شود در ارزیابی از روش های تکلیف دوگانه استفاده کنند

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042609 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.