طراحی پرسشنامه سنجش دانش، نگرش و عملکرد مادران در زمینه سلامت دهان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بررسی آگاهی والدین از سلامت دهان و دندان گام نخست در مداخلات آموزش سلامت دهان می باشد. داشتن یک پرسشنامه استاندارد برای این امر ضروری است. تحقیق حاضر با هدف طراحی یک پرسشنامه ی استاندارد برای مطالعه سنجش دانش، نگرش و عملکرد والدین طراحی شد.

مواد و روش ها

در این تحقیق؛ ابتدا حوزه های مورد انتظار توسط متخصصین دندانپزشکی کودکان و سلامت دهان مشخص شد. سپس سوالات مرتبط با هر حوزه مشخص گردید. پس از تعیین اعتبار ظاهری؛ پرسشنامه ی اولیه طراحی و نظرات متخصص دندانپزشکی کودکان خبرگان (10 نفر) و افراد (20 نفر مادر) در سوالات اعمال گردید. برای تعیین روایی محتوا؛ پرسشنامه توسط خبرگان بازبینی شده و میزان شفافیت، سادگی، ارتباط و مناسب بودن آنها تعیین شد. پرسشنامه ی نهایی هم توسط 47 مادر تکمیل و پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. میزان توافق و مقدار آماره ی کاپا برای هر یک از سوالات تعیین و گزارش گردید.

یافته ها

پرسشنامه ی سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در 26 سوال دارای شاخص روایی محتوای کافی برخوردار گردید. تعداد سوالات پرسشنامه نهایی 35 سوال شامل 11 سوال دانشی، 9 سوال نگرشی، 6 سوال عملکرد بود. پرسشنامه حاوی 9 سوال مشخصات دموگرافیک نیز می باشد. همچنین؛ ضریب آلفای کرونباخ در بررسی تکرارپذیری پاسخ مادران به سوالات پرسشنامه هم برابر 813/0 به دست آمد.

نتیجه گیری

با توجه به استفاده از تکنیک های استاندارد برای طراحی ابزار تحقیق و نتایج به دست آمده در آن درباره ی شاخص های روایی و پایایی؛ به نظر می رسید که این پرسشنامه ی طراحی شده بتواند با اطمینان لازم به عنوان یک ابزار روا و پایا برای تعیین میزان دانش، نگرش و عملکرد والدین در حوزه سلامت دهان به کار گرفته شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042895 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.