بررسی دانش و نگرش مرتبط با مراقبت سلامت دهان در زنان باردار در دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

تغییرات هورمونی و تغییر در فلور دهان در زنان باردار مشکلات سلامت دهان را در پی دارد که می تواند سلامت مادر باردار و جنین را به خطر بیندازد. مطالعات نشان داده اند دانش دندانپزشکان و وضعیت ارائه خدمات در زمینه سلامت دهان و دندان مادران باردار نامناسب است. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی دانش، و نگرش دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رابطه با سلامت دهان و دندان در زنان باردار بود.
 

مواد و روش ها

این مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی، بصورت سرشماری بر روی 109 نفر از دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1397 انجام شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای روا و پایا صورت گرفت که حاوی سه بخش: اطلاعات      زمینه ای، سوالات دانش مرتبط با سلامت دهان و دندان زنان باردار، و نگرش مرتبط با سلامت دهان و دندان زنان باردار بود. برای توصیف داده ها از روش های آماری توصیفی، و به منظور آنالیز تحلیلی داده ها از آزمون رگرسیون خطی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
 

یافته ها

82 پرسشنامه تکمیل شده برگشت داده شد (75Response rate= %). میانگین مجموع امتیازات دانش 80/2 ± 83/15 (از حداکثر قابل کسب 30) و میانگین مجموع امتیازات نگرش 63/3 ±90/49 (از حداکثر قابل کسب 70) بود. مدل رگرسیون خطی نشان داد هیچ یک از عوامل زمینه ای با میانگین نمره دانش رابطه معنی داری ندارند. همچنین مدل رگرسیون خطی نشان داد که دانشگاه محل تحصیل با نمره نگرش رابطه معنی دار آماری دارد (004/0= p 2.75= B) است. ضریب همبستگی Pearson ارتباط معنی داری بین نمره دانش و نمره نگرش نشان نداد.
 

نتیجه گیری

نتایج مطالعه نشان دهنده دانش متوسط و نگرش خوب دانشجویان نسبت به سلامت دهان و دندان در زنان باردار بود. ارتقاء و به روزرسانی محتوای آموزشی در برخی حوزه های دانشی همراه با تلاش در جهت بهبود نگرش دانشجویان دندانپزشکی باید در نظر گرفته شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042897 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.